Executeur

Als iemand is overleden, moeten er veel dingen worden geregeld. Dit moet worden gedaan door de erfgenamen samen, of door één van hen of een derde aan wie zij hiertoe volmacht geven. In veel gevallen echter is dat niet aan de orde, namelijk als de overledene zelf in een testament al een executeur – vóór 2003 werd er gesproken over een executeur-testamentair – heeft benoemd. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur te benoemen in een codicil (een zelf gemaakt handgeschreven testament). Meestal wordt er één persoon aangewezen als executeur, maar het komt ook heel regelmatig voor dat twee personen tezamen executeur zijn. De overledene kan zo bij voorbaat bepalen wie een en ander zal regelen. Dit is vooral van belang als de erfgenamen het niet zo goed met elkaar kunnen vinden en degene die de erfenis nalaat, bang is dat zij over de afwikkeling en verdeling veel onenigheid zullen krijgen. Zowel een professional (zoals een notaris of accountant) als een leek kan executeur zijn. U kunt zelf in uw testament aangeven wat de executeur zelfstandig mag regelen en bepalen – en wat eventueel uitsluitend door de erfgenamen tezamen kan worden geregeld en besloten. Iemand die in een testament tot executeur wordt benoemd, zit daar niet aan vast. Pas nadat de persoon die het testament heeft gemaakt is overleden, hoeft degene die tot executeur is benoemd te beslissen of hij die benoeming al dan niet aanvaardt. Een executeur moet een overzcht maken van alle bezittingen en schulden van de overledene. Hij moet ervoor zorgen dat zo mogelijk alle rekeningen worden betaald en dat alle erfgenamen...

De bevoegdheden van een executeur

Iedereen heeft wel van de executeur gehoord en iedereen heeft zo z’n gedachten bij de taken en bevoegdheden van een executeur. Maar kloppen die gedachten bij de werkelijke taken en bevoegdheden? In de praktijk blijkt dat dit vaak niet het geval is. Vandaar hier kort over de taken en bevoegdheden van de executeur. De executeur, of zoals deze voor 2003 ook wel werd genoemd, de executeur-testamentair, heeft volgens de wet twee belangrijke taken: het beheren van (de goederen van) de nalatenschap;  het doen de erfbelastingaangifte; en  het betalen van de schulden van de nalatenschap. De taak van de executeur is erop gericht dat de nalatenschap door de erfgenamen kan worden verdeeld. Dat is pas mogelijk als de executeur zijn werk heeft gedaan. Dus als alle bezittingen zijn geïnventariseerd en indien nodig opgeëist voor de erfgenamen en de schulden zijn voldaan. Dit gaat natuurlijk niet altijd snel en niet altijd soepel. Gedurende de tijd die de executeur daarvoor nodig heeft, is het zijn taak de bezittingen te beheren. Dit beheer is een bevoegdheid die alleen aan de executeur toekomt. Waaruit bestaat dat beheer in de praktijk? Te denken valt aan: de benoeming van een boedelnotaris  opmaken van de boedelbeschrijving  eventuele legatarissen en lastbevoordeelden benaderen voor uitkering van legaat of last schuldeisers benaderen  erfbelastingaangifte doen betalen van openstaande schulden  als dat nodig is bezittingen verkopen om schulden te kunnen betalen eventueel stemmen op aandelen  de erfgenamen informeren over de stand van zake. Deze taken oefent de executeur zelfstandig uit, sterker nog, niemand anders heeft die rechten. Zelfs alle erfgenamen tezamen niet. Dat kan in de praktijk wel eens tot conflicten aanleiding...

Ondernemer krijgt moeilijk hypotheek

Voor starters op de woningmarkt is het de laatste jaren veel moeilijker geworden een hypotheek te krijgen. Tien jaar geleden was een lening tot 125% van de aankoopsom mogelijk. Door de daling van de woningprijzen zijn veel woningbezitters in de problemen gekomen, omdat hun woning onder water staat. Dit speelt in het bijzonder bij echtscheiding. De ongunstige verhouding tussen de waarde van de woning en de financiering is ook problematisch voor banken. In verband met het voorgaande is de Gedragscode Hypothecaire Financiering in het leven geroepen. Deze code richt zich tegen zogenoemde overcreditering. De maximale lening mag in 2014 in principe niet hoger zijn dan 104% van de waarde van de woning. In 2015 wordt deze norm nog aangescherpt. Dit kan tot gevolg hebben dat men voor de vervanging van de keuken en de badkamer eigen geld moet meebrengen. Het zijn vooral ondernemers die klagen over de beperkte hypotheekmogelijkheden. Bedenk dat Nederland momenteel zo’n 800.000 zzp’ers kent. Het gaat dus niet om een kleine groep. Omdat ondernemers geen vast inkomen genieten, is de kredietverstrekking aan hen risicovoller. Voor ondernemers mag de leencapaciteit worden bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de drie meest recente jaren. Als gevolg van de economische crisis kijken banken bij een dalend inkomen vooral naar het laatste jaar. Soms wordt daar veiligheidshalve zelfs nog wat van afgetrokken. Bij een startende ondernemer mag de financier zich baseren op een door een accountant onderbouwde prognose van het te verwachten inkomen. De gedragscode laat het werken met een prognose toe, maar in de praktijk blijken hypotheekverstrekkers hier geen genoegen mee te nemen. Ondernemers die bij de bank...