KNB en NOvA tevreden over wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn tevreden dat een aantal punten dat zij in de consultatiefase naar voren hebben gebracht, is overgenomen in het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Zo voorziet het wetsvoorstel thans in de mogelijkheid om een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging en de stichting te gebruiken. Dit blijkt uit het advies dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) namens de beide beroepsorganisaties over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. De GCV heeft in dit advies, op enkele uitzonderingen na, geen punten uit het advies over de consultatieversie opnieuw naar voren gebracht. Ingegaan wordt nog slechts op enkele aspecten die in het wetsvoorstel zijn gewijzigd ten opzichte van de consultatieversie. De GCV vindt het nuttig dat de algemene bepalingen over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen die voor alle rechtspersonen gelden nu in het algemene gedeelte worden opgenomen. Tevens is het nuttig dat op deze wijze wordt verduidelijkt dat een aantal basisnormen voor alle bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen geldt. Bron:...

Meer medewerkers in notariaat

Het aantal medewerkers in het notariaat stijgt flink. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal met 422 toegenomen. Het afgelopen kwartaal zijn er 134 medewerkers bijgekomen. Dit blijkt uit de factsheet ‘Akten juli 2016’ van de beroepsorganisatie KNB. Ook het aantal kandidaat-notarissen zit nog steeds in de lift: 16 meer dan vorig kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder zelfs 60 meer. Het aantal toegevoegd notarissen laat een lichte stijging zien. Het aantal notarissen is net als in het eerste kwartaal bijna gelijk gebleven. Het aantal akten in het notariaat blijft stijgen. Het afgelopen kwartaal zijn er 379.614 akten gepasseerd. Dat is 11 procent meer dan een kwartaal eerder, en 12 procent meer als je het vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal levenstestamenten blijft stijgen, en ook het aantal testamenten en woningmarktakten neemt toe. Meer dan de helft van de akten komt uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant: samen 53 procent. Bron:...

Slag om schaarse notarissen

Er is een tekort aan notarissen. Recruiters van notariskantoren hebben de grootste moeite om nieuwe notarissen te krijgen. Nu de economie weer aantrekt, kopen recruiters van grote kantoren notarissen weg bij andere kantoren, zegt woordvoerder Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).  Door de overspannen markt stijgen de notarissalarissen. Als oorzaken worden gezien de grote uitstroom tijdens en na de kredietcrisis, en de daarmee samenhangende geringe instroom op dit moment. Vijf jaar geleden, in de nasleep van de kredietcrisis, zijn enorm veel (kandidaat-) notarissen vertrokken of ontslagen, zegt Van Oostrom. “Die mensen zijn nu elders aan het werk bij banken, verzekeraars, projectontwikkelaars en andere partijen. Die komen niet zo snel meer terug.” De instroom vanuit de universiteiten daalt doordat studenten vijf jaar geleden minder interesse hadden in een studie notarieel recht. Een kans op een baan was toen immers klein. “En het is ook maar de vraag of kantoren nu afgestudeerden zoeken,” zegt Van Oostrom. “Ze zijn eerder op zoek naar ervaren mensen die ze direct op dossiers kunnen zetten. Er wordt steeds meer verwacht dat mensen meteen aan de slag gaan.” Volgens KNB-woordvoerster Van Oostrom merken de klanten er nog niets van. “De bestaande kandidaat-notarissen moeten gewoon harder werken,” zegt Van Oostrom. Ook in de tarieven is de grotere vraag naar notariële diensten nog niet terug te zien, zegt ze. Eén van de kantoren die op zoek is naar een kandidaat-notaris is Schaap Advocaten Notarissen in Rotterdam. “Na de bankencrisis was er een enorme uitstroom uit het notariaat,” vertelt stafmedewerker Johan Hazelhof. “De banen die verdwenen, kwamen niet zomaar weer terug. Maar sinds een jaar is...

Tegenbewijs tegen partij-verklaring in notariƫle akte kan ook inhouden dat onjuist is verklaard

De mogelijkheid om tegenbewijs (art. 151 Rv) te leveren tegen een notariële akte inhoudende een partij-verklaring (art. 157 lid 2 Rv) is niet beperkt tot de stelling dat ten overstaan van de notaris anders is verklaard dan in de akte is opgenomen. Het tegenbewijs kan ook betrekking hebben op de stelling dat de in de akte opgenomen verklaring niet overeenstemt met de werkelijkheid.  Overname apotheken Benu Nederland BV houdt zich bezig met de exploitatie van apotheken als enig eigenaar of als minderheidsaandeelhouder. Zij doet dit door aandelen te kopen in de vennootschappen die de apotheken exploiteren. Zo ook in de onderhavige casus, die betrekking heeft op twee apotheken in Den Haag. De overname verliep als volgt. Eerst heeft Benu alle aandelen van de oorspronkelijke exploitanten (vennootschappen A B.V. en B B.V.) overgenomen. Daarna heeft zij de aandelen op haar beurt overgedragen aan Holding C, waarvan verweersters beide voor 50% de aandelen hielden. De koopprijs was gelijk aan de door Benu aan A en B voldane koopprijs. Naast deze transactie stond een overeenkomst waarbij door Benu aan de Holding een bedrag van € 1.261.255,- als krediet werd verstrekt. Tegenover dat krediet stond, aldus Benu, dat zij van beide verweersters om niet 270 aandelen in de Holding verkreeg, hetgeen neerkwam op 30% van de aandelen. In de notariële akte wordt deze betaling van € 1.261.255,- echter anders geduid, want daarin staat de volgende bepaling: “De koopprijs voor de aandelen [in de ene vennootschap] bedraagt zeshonderd dertig duizend zeshonderd twaalf euro vijftig eurocent (€ 630.612,50) en de koopprijs voor de aandelen [in de andere vennootschap] eveneens zeshonderd dertig duizend zeshonderd twaalf euro vijftig eurocent (€ 630.612,50). Beide koopprijzen...

Notariaat: meer akten gepasseerd

Het notariaat heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 341.741 akten gepasseerd. Dit zijn ruim 30.000 akten meer dan een jaar eerder. Gemiddeld komt dit neer op 3.755 akten per dag. De provincie Zuid-Holland gaat aan kop met 69.166 akten gevolgd door Noord-Holland (60.330). Het aantal notarissen ligt in Noord-Holland echter wel hoger dan in Zuid-Holland. De minste akten werden gepasseerd in Flevoland: 7025 tegen 6275 in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat is wel de sterkste stijging: 11 procent. Dit is te lezen in de nieuwe factsheets van het notariaat. De KNB schrijft de stijging toe aan de opleving van de economie. De KNB-reclamecampagne Wie van de Drie voor leventestamenten lijkt effect te hebben gehad. Het aantal levenstestamenten blijft stijgen. In het eerste kwartaal 2016 werden er 15.254 levenstestamenten gepasseerd. In vergelijking met 2015 is dit een stijging van 35 procent. Het aantal samenlevingscontracten steeg met 6 procent en er werden 9 procent meer bv’s opgericht. Het aantal notarissen is gelijk gebleven. Er zijn er nu 1286. Het aantal medewerkers (nu: 6577) en kandidaat-notarissen (nu: 1763) steeg wel. Bron:...