Per ongeluk een nalatenschap aanvaarden

Erfgenamen kunnen kiezen om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Men is zich er echter vaak niet van bewust dat je een nalatenschap ook al kunt hebben aanvaard door feitelijke handelingen, bijvoorbeeld het omdoen van een horloge van de overledene. De gevolgen kunnen erg ingrijpend zijn.  Als erfgenaam in een nalatenschap heb je in beginsel drie keuzes: de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Beneficiaire aanvaarding is een aanvaarding, onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Dit betekent dat je de erfenis alleen accepteert als deze positief is. De zuivere aanvaarding kan ver strekkende gevolgen hebben. Anders dan bij beneficiaire aanvaarding of verwerping, ben je bij zuivere aanvaarding volledig en met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Is de nalatenschap onvoldoende om de schulden af te lossen, dan mogen de schuldeisers hun schuld dus op jouw privévermogen verhalen. Een ander belangrijk verschil is dat voor beneficiaire aanvaarding of verwerping in beginsel een uitdrukkelijke verklaring nodig is die ingeschreven wordt bij de rechtbank. Voor zuivere aanvaarding geldt deze eis niet. Een zuivere aanvaarding kan overigens ook afgeleid worden uit de feitelijk verrichte handelingen, zonder dat er een uitdrukkelijke verklaring is afgelegd. De wet kent op dit punt twee belangrijke artikelen. Over de zuivere aanvaarding zegt de wet het volgende: “Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan”. Ten tweede bepaalt de wet dat een eenmaal gemaakte keuze onherroepelijk is. Een aanvaarding of verwerping kan ook niet ongedaan worden gemaakt. De keuze is dus echt definitief! In...

Mag je iemand onterven?

In de praktijk horen we regelmatig de vraag: mag ik iemand ook onterven die normaal gesproken volgens de wet van mij zou erven? In dit artikel gaan we ervan uit dat iemand:– zijn kind wil onterven;– zijn echtgenoot wil onterven;– een ouder, broer of ander familielid wil onterven. Stel dat meneer Jansen twee kinderen achterlaat, Nico en Piet. Met Nico heeft meneer Jansen wel een goede band, maar met Piet niet. Piet heeft de banden met zijn ouders verbroken. Mag meneer Jansen Piet nou onterven? Het antwoord luidt: ja en nee. Ja, hij mag bijvoorbeeld alleen Nico als erfgenaam benoemen (waarmee hij Piet onterft). Dat betekent dat Nico bij het overlijden van zijn vader in zijn plaats treedt en alle bezittingen (en schulden) van zijn vader erft. Bijvoorbeeld het huis, de inboedel, foto-albums, de gouden sieraden, etc. Daar heeft Piet dan geen enkel recht op, hoe zeer hij dat ook zou willen (bijvoorbeeld uit verdriet of woede). Maar heeft Piet dan helemaal geen rechten? Jawel, want ‘in geld’ kan meneer Jansen zijn zoon Piet niet helemaal onterven. Piet heeft, mits hij binnen vijf jaar bij zijn broer Nico op de stoep staat, recht op een bedrag in geld ter grootte van de helft van zijn normale erfportie. Omdat meneer Jansen in dit geval twee kinderen heeft, zouden zij normaal ieder de helft hebben geërfd. Piet heeft dan recht op de helft van de helft (een kwart dus). Van welk bedrag wordt dat kwart dan berekend? Uitgangspunt is het saldo van de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle lopende schulden en uitvaart- en afwikkelingskosten. Als dat...

Nog altijd problemen bij Europese erfenissen

Ondanks een nieuwe Europese erfrechtverklaring zijn er nog altijd problemen bij het vrijgeven van erfdelen bij internationale erfenissen. Dit stelt Gordon Doull, specialist `schenken en erven` bij ABN Amro Mees-Pierson. Het recht op erfenissen is sinds de nieuwe Europese Erfrecht Verklaring (EEVE) makkelijker aan te tonen. Jaarlijks gaan zo`n 800.000 erfenissen tussen twee of meer Europese landen. De EEVE moet ervoor zorgen dat de verklaring van één notaris voldoende is voor beide landen. `Wij realiseerden ons bij de eerste Europese erfrechtverklaringen dat de taalbarrière ervoor kan zorgen dat we niet helemaal zeker weten of we de gelden kunnen vrijgeven`, aldus Doull. Soms moeten een tweede notaris of vertaler worden ingeschakeld of de verklaring worden teruggestuurd. Dit kost extra tijd en geld. `Vooral bij onroerend goed zal de Europese verklaring niet vaak direct verzonden kunnen worden`, aldus Niels Baas, kandidaat-notaris in Amsterdam. Notarissen kunnen niet altijd bij de gegevens van buitenlandse kadasters. Ook verschilt het huwelijksvermogensrecht in Europese landen. Landen die het wel eens zijn over de huwelijksdefinitie kunnen een gezamenlijke verordening afspreken. Bron:...

Legitieme portie niet inroepen is geen schenking

Erfgenamen die een uitkering ontvangen, moeten de erfenis ‘opeten’ voordat er weer bijstand verstrekt wordt.  Onterven helpt daarbij niet, want ook een onterft kind heeft recht op de legitieme portie. Roept een kind die legitieme portie niet in, dan verliest hij of zij het recht op de uitkering. De onderhavige uitspraak van de Rechtbank Limburg biedt wellicht een opening. Bijstand en legitieme portie (ook bij overdracht ondernemingsvermogen van belang)(Klaas-Albert Veerbeek, Dirkzwager) ECLI:NL:RBLIM:2015:8068 (Rechtspraak.nl) Bron:...

Pas op bij het regelen van de erfenis, hoe goed u het ook bedoelt!

Vorig jaar zijn er belangrijke rechterlijke uitspraken geweest over het aanvaarden van een erfenis.  Aanvaarding door gedragingen In de wet staat dat als je je ‘als erfgenaam gedraagt’, je geacht wordt de erfenis ‘zuiver te aanvaarden’. Dat betekent dat je aansprakelijk bent voor de schulden en dat je je daaraan niet meer (door een zogenaamde ‘beneficiaire aanvaarding’ of verwerping) kunt onttrekken. Wanneer is daar nou sprake van? In alle uitspraken hieronder is sprake van een negatieve nalatenschap (meer schuld dan bezit). Casus 1: Piet en Jan hebben voorafgaand aan de begrafenis een eenvoudige maaltijd genuttigd bij restaurant de Koperen Pan in Delft. De rekening hebben zij gepind van de ‘ervenrekening’. Hoewel de lagere rechters van mening waren dat Piet en Jan hierdoor de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, heeft de Hoge Raad (onze hoogste rechter) geoordeeld dat dat niet zo is: die gunt Piet en Jan nog de mogelijkheid om te kiezen voor ‘beneficiaire aanvaarding’ of verwerping. Casus 2: Kees is voor 1/3e deel erfgenaam van zijn moeder. Kees heeft twee maanden na moeders overlijden een woning verkocht die behoorde tot de nalatenschap. De rechter vraagt zich af of Kees een ‘beheershandeling’ heeft verricht. De wet zegt dat onder ‘beheer’ zijn begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van een goed dienstig kunnen zijn. De rechter vindt dat de verkoop van de woning niet te beschouwen is als een ‘normale exploitatie’ van de woning. Kees heeft daarmee de erfenis zuiver aanvaard. Casus 3: Truus, Simon en Remco zijn samen met Frits erfgenamen in de nalatenschap van hun vader. Frits heeft het beheer voortgezet over de panden die behoren tot...